Currently browsing category

มรภ.พิบูลสงคราม, Page 2

ผลการกรอกข้อมูล มรภ.พิบูลสงคราม

1-16 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning Using ICT  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

1-15 การจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้สื่อ ICT ได้ 2.นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน 4.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนด้วยโครงงาน …

1-14 เรื่อง เสียง (Sound) ของโรงเรียนวัดเสาหิน จ.สุโขทัย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง เสียง วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1.1 นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางได้ 1.2 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ช่วยในการได้ยินเสียงได้ 1.3   นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ กิจกรรม (Activities) 2.1. ครูอธิบายเรื่องการเกิดเสียง …

1-13 ภาษาไทย ภาษาถิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนย่านยาวประชานุกูล

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการสอนโดยใช้  PBL  USING  ICT   ในรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3   จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก PBL ( Problem – based …

3-12 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชั่นนิซึม เรื่องชนิดและสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่3

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง  ชนิดและสมบัติของวัสดุ   วิชา  พื้นฐานวิทยาศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1). นักเรียนสามารถจำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นของเล่นและของใช้ได้ (K) 2). นักเรียนสามารถออกแบบ เลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชิ้นงาน และประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุต่าง ๆ ได้ (P) 3). …

3-11 การสอน PBL Using ICT เรื่อง ร่างกายของเรา(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

  https://drive.google.com/open?id=1cVAn1cOyy9tSSIDjC3dxbGNCG4o2mCZz การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL โพสต์วีดีโอ มัลติมีเดียความยาว 5 – 7 นาที มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง ร่างกายของเรา  วิชา วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) ด้านพุทธิพิสัย (K) …

1-12 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับการบูรณาการ ICT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับการบูรณาการ ICT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1. พุทธิพิสัย 1.1. เพื่อให้นักเรียนบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และบวก ลบ …

1-11 การจัดการเรียนรู้ แบบ (PBL Using ICT ) เรื่อง Occupations รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองห้าง (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

การจัดการเรียนรู้ แบบ (PBL Using ICT ) เรื่อง Occupations โรงเรียนบ้านหนองห้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) จุดประสงค์ในการเรียนรู้ (Objective)  1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับ อาชีพต่าง ๆ ได้ ในรูปแบบของ Mind mapping และทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ 2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุใจความสำคัญรายละเอียดข้อมูลจากการฟังและอ่านได้ 3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Jobs …

1-10 การจัดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการสอนโดยใช้ PBL USING ICT ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านมะต้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการสอนโดยใช้  PBL  USING  ICT  ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านมะต้อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการสอนโดยใช้  PBL  USING  ICT  ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านมะต้อง  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3 …

3-10 คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ***แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 21-08-61***

ประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล เรื่อง คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถอธิบายการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์จากน้ำได้ (K) นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายได้ (P) นักเรียนสามารถออกแบบและนำเสนอชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ ICT ได้ (P) นักเรียนมีความตระหนักต่อการใช้น้ำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (A) …