การจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6