Currently browsing category

teachers, Page 2

3-23 พืชและสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง พืชและสัตว์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3-19 (Project-based Learning using ICT) วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง: จิตสำนึกสาธารณะ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง จิตสำนึกสาธารณะ วิชา หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 1.   จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)            1.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของจิตสำนึกสาธารณะได้        1.2 …

3-15 เรื่อง ข้อมูล วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.ราชภัฏมหาสารคาม

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง ข้อมูล วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3-12 การสืบค้นข้อมูลเสิร์ชเอนจิน สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Glogster

เรื่องเล่าดิจิทัลการใช้ไอซีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) เรื่อง การสืบค้นข้อมูลเสริ์ทเอนจิ้น สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Glogster วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 2 คาบ 2 ชั่วโมง

3-10 แรงโน้มถ่วงของโลก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก  วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3-07 การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

   วีดีโอการจัดการเรียนรู้ https://princess-it.org/pblcontest/?p=2649      กิจกรรมการใช้ไอซีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT     ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) เรื่อง การสร้างกาดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Pubisher วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ระยะเวลา 1 …

3-01 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต   วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6