Currently browsing category

ภาคเหนือ-ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย

2-06 ศาสตร์แห่งพระราชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นไทย

                         กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม (PBL using ICT : Constructionism) เรื่อง              ศาสตร์แห่งพระราชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นไทย รายวิชา          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รหัสวิชา GELN 101) นักศึกษา         ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ …

2-01 จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิชา EDUC 251 จิตวิทยาสำหรับครู ระดับปริญญาตรี

  https://www.youtube.com/watch?v=fLhdEhLRb74 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง (แบ่งออกเป็น คาบที่ 1-4 และคาบที่ 6-9 ของวันที่ 21 พ.ย 59  และ คาบที่ 1-4 ของวันที่ 28 …

2-02 汉语基础三的重点和难点 (จุดเน้นจุดยากในวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3)

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 汉语基础三的重点和难点(จุดเน้นจุดยากในวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3) วิชา ภาษาจีนระดับต้น3 ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน  ระยะเวลา 12  ชั่วโมง อาจารย์พิมพ์ชนก  ตระกูลพิทักษ์กิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ———————————————————————————————————————————— จุดประสงค์ (Objective) ให้สร้างวีดิโอ เรื่อง …

2-04 การเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีทีตามแนวConstructionism เรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัย รายวิชา การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ (MAED 492) ระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดย อาจารย์กมลพร  ทองธิยะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม …………………………………………………………………………………………………………………… จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ …

2-05 Reading for Topic and Main Idea (การอ่านเพื่อหาหัวเรื่องและใจความสำคัญ) วิชา กลวิธีการอ่านอนุเฉท

เรื่อง Reading for Topic and Main Idea (การอ่านเพื่อหาหัวเรื่องและใจความสำคัญ) วิชา กลวิธีการอ่านอนุเฉท ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ระยะเวลา 6  ชั่วโมง ดร.อุมาภรณ์  ยศเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   จุดประสงค์ …