TH  |  EN

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขัง การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง          ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน (ณ มกราคม 2558) มีผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น – ระยะยาว) จำนวน 10,437 คน และผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. ปวส.) จำนวน 11,030 คน รวมทั้งสิ้น 21,467 คน โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต          โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ต้องขังที่ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มี 55 คน (ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2557) ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ปี 2551-2557 รวมทั้งสิ้น   … Read more