TH  |  EN

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล”     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำหนดการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. เพื่อให้บุคลากรครู บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับเด็กเจ็บป่วย      โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการแะพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการFacebook … Read more

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท

  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท   ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : … Read more