TH  |  EN

การเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “KidBright IoT

การเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “KidBright IoT สร้างเมื่อ: 22 สิงหาคม 2563      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “KidBright IoT” ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2563 (ผ่านระบบ Webex) ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกล KidBirght ให้กับครูและนักเรียนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์จากทีม NSTDA Channel และทีม Webex ของ … Read more

อบรมให้ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Speech Viewer III และโปรแกรม Thai Speech Assessment โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

อบรมให้ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Speech Viewer III และโปรแกรม Thai Speech Assessment โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สร้างเมื่อ: 09 สิงหาคม 2563      เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อบรมให้ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Speech Viewer III และโปรแกรม Thai Speech Assessment ให้กับคณะครูที่รับผิดชอบงานฝึกและแก้ไขการพูดของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ      ในการอบรมครั้งนี้ นางสาวอลิสาได้สอนการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดและให้คุณครูได้ฝึกทดลองใช้แบบฝึกหัดย่อยในโปรแกรม Speech Viewer III ทั้ง 13 แบบฝึกหัด และฝึกทดลองใช้โปรแกรมและสร้างแบบฝึกหัดในโปรแกรม Thai Speech Assessment ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถเลือกใช้และพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม ทางคณะทำงานขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่มีความตั้งใจที่พัฒนาเด็กๆ … Read more