TH  |  EN

ประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์)

การอบรมบาลีออนไลน์กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ———————————————————————— วัตถุประสงค์ 1)      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี 2)      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ 3)      เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มเป้าหมาย:  ประมาณ 80 – 100 รูป/คน 1)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สนใจทั่วไป 3)      บุคคลที่สนใจเรียนภาษาบาลีตามอัธยาศัย กำหนดการ 08.00 – 08.30 น.            ลงทะเบียนออนไลน์ 08.30 – 09.00 น.            เปิดการอบรม  | Clip | กล่าวรายงานโดย คุณเสาวดี คล้ายโสม  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวต้อนรับ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดการอบรมโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายภาพร่วมกัน (Online group photo) คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ 09.00 … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=ytHeaYJPLEo       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC       ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบ MOOC จนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี 2564 นี้   ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/20210112-palangvit/

นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 2565

นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 2565 https://www.youtube.com/watch?v=lfNKCnQmv00      วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนี้ ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์    • นายเจตณัฐ เดชปัญญาวัฒน์    • นางสาวพรสรวง วิวัฒนากุล ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง    • นายธนพงศ์ … Read more