TH  |  EN

i-CREATe 2016 งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

i-CREATe 2016 งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดร. อัง ไว เต็ก (Dr. … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ สวทช. ให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบให้สร้างชุดคำสั่ง ควบคุมการทำงานของบอร์ดด้วยคำสั่งแบบบล็อก จึงช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพียงลากบล็อกคำสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อๆ กัน ก็จะเกิดความเข้าใจจากภาพที่เห็น สามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในการจัดทำโครงงาน STEM เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งอื่นๆ ต่อไปได้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ จึงเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา และจุดประกายการเรียนโปรแกรมมิ่งให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ อ.ศิริพรรณ กาจกำแหง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนา        การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) คลินิกพี่เลี้ยงพบผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ๒) คลินิกชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีท่านพระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน และ อาจารย์ จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการทำกิจกรรมชุนนุมคอมพิวเตอร์ และ ๓) คลินิก eDLTV ที่ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.กัลยา … Read more