TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 67 และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ( 30 มิ.ย.60)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 67 และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ  https://www.youtube.com/watch?v=EAhvrJlMk-I เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 เครดิตโดย https://news.ch7.com/detail/236577 link original : คลิก             วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ ทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ 67 ณ เกาะไมเนา และทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล และมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล และบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย กับศูนย์วิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ เฮ็ล์มโฮลทซ์ และสถาบันวิจัยด้านแอนติโปรตอนและไอออน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี … Read more

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะครู-นักเรียน สปป. ลาว

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯติวเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่คณะครู-นักเรียน สปป. ลาว                เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิด “กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้แก่โรงเรียนในพื้นที่แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี โดยมี ครูและนักเรียน จาก โรงเรียนหลัก 67, วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รวม 26 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากความร่วมมือของ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ … Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างเมื่อ: 23 มิถุนายน 2561         ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นเครือข่ายที่ปรึกษาทางวิชาการ และเป็นวิทยากรพัฒนาครูและนักเรียน รวมถึงให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things พร้อมจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนและสามเณรมากกว่า 120 โครงงานภายใต้งาน “Show & Share 2018: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/photos/pcb.1628249477283899/1628248570617323/?type=3&theater

กิจกรรมการสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer

กิจกรรมการสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer สร้างเมื่อ: 21 มิถุนายน 2561         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดกิจกรรมการสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง Lecture 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎจำนวน ๘ แห่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/photos/pcb.1623742767734570/1623740781068102/?type=3&theater

กิจกรรม “Show & Share 2018: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

กิจกรรม “Show & Share 2018: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” สร้างเมื่อ: 21 มิถุนายน 2561       โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่ ๕) ให้แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.), โรงเรียนพระปริยัติธรรม, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกิจกรรม “Show & Share 2018: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๕๐๐ รูปคน โดยประมาณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม           โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี 2560” และอบรมประกอบหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและปิดกิจกรรมประจำปี 2560 และคุณมนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน ผู้สนับสนุนทุนทำ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ให้เกียรติมอบรางวัล ให้กับสามเณรที่มีผลงานการทำ โครงงานดีเด่น ในปี 2560           ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการได้ใช้เป็นทุนในการทำโครงงานหรือนวัตกรรม … Read more

สวทช.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0

สวทช.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 เครดิตโดย : NECTEC  NSTDA link original : คลิก เมื่อ : วันที่ 14 มิ.ย. 2561 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย : สวทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลทราบความเป็นมาเรื่องการถวายเครื่อง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม และศัลยกรรมใบหน้าและศีรษะ เดนตีสแกนรุ่น 2.0 เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา … Read more

สวทช. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0

สวทช. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 เครดิตโดย : NECTEC  NSTDA link original : คลิก เมื่อ : วันที่ 14 มิ.ย. 2561 สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย : สวทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลทราบความเป็นมาเรื่องการถวายเครื่อง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม และศัลยกรรมใบหน้าและศีรษะ เดนตีสแกนรุ่น 2.0 เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ … Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม      เลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านวิชาการให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดค่ายวิชาการให้กับโรงเรียนครองคลุม 2 จัดหวัด จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้        • จังหวัดแพร่: ได้จัดค่ายที่โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา โดยได้ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ LAN ผ่านการดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์กับสามเณรในโรงเรียน        • จังหวัดน่าน: ได้จัดค่ายที่โรงเรียน 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดบุญยืน โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม โดยมีเนื้อหาการอบรมการใช้ Google Application for Education และการพัฒนา App. บน Android … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เฟ้นหานักวิทย์รุ่นใหม่ ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เฟ้นหานักวิทย์รุ่นใหม่ ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ออกอากาศ เมื่อวันที่ 4 June 2018 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/lindau