TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา      ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้มีการอบรม “ค่ายอิคคิวซัง 2 แก้ปัญหาการทำโครงงาน” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และลำปาง ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน ทั้งสิ้น 18 โครงงาน จากโรงเรียน 11 แห่ง และคาดว่าจะมีสามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 รูป/คน มีอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้ช่วยในการจัดค่ายและให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียน ประมาณ 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”         วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กศน. สพป.ระนอง และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ระนอง  

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ             ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษวันที่ 21 มิถุนายน 2559  สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

พระราชทานทุนการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ เครดิตโดย สำนักข่าวไทย original link : คลิก เมื่อ :วันที่ 15 ก.ค. 2562 นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ งาน : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562 สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา … Read more

การอบรม เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ทดสอบผลการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง 1 “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วย KidBright” ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และลำปาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิชาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่สามเณร และ ดร. กิติศักดิ์ เกิดโต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมนักศึกษาพี่เลี้ยง 15 คน จากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Programming เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับทำโครงงานด้วยบอร์ด … Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ”