TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส สร้างเมื่อ: 05 พฤษภาคม 2559               วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นต้นหยัง จังหวัดนราธิวาส  facebook: คลิก รูปภาพ  

การอบรมกิจกรรม “Digital Classroom”

การอบรมกิจกรรม “Digital Classroom” สร้างเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559               การอบรมกิจกรรม “Digital Classroom” วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Edmodo และเรียนรู้การทำกิจกรรมออนไลน์ การสร้าง Digital Storytelling เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรมจำนวน 25 คน จาก 11 โรงเรียน  facebook: คลิก รูปภาพ