TH  |  EN

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถาบันไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว จำนวน 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชาณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: … Read more

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)

จัดอบรมหลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์)             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ค่าย“หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” (ออนไลน์) ในโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ครูและเยาวชนในชนบท ที่มีพื้นฐานด้าน e-Commerce และ/หรือ เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเรื่องสะเต็มศึกษาแล้ว ให้มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ทางธุรกิจ เพื่อนำมาบูรณาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าของโรงเรียน ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมเวทีแข่งขันการทำโครงงานด้านอาหาร ด้านการเป็นผู้ประกอบการ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 จาก 12 โรงเรียน (ครู 21 คน, นักเรียน 60 คน) … Read more

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาต่อ

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาต่อ วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ วังสระปทุม กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา ก่อนออกเดินทางไปศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศทูลเกล้าจำนวน ๙ คน ไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน (๒) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ระดับปริญญาโท จำนวน … Read more