TH  |  EN

ลงพื้นที่และอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลงพื้นที่และอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ(ตะวันออกเฉียงเหนือ)           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่ติดตามและอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมรวม 49 คน จาก 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครูและนักเรียน 45 คน (ครู 20 คน นักเรียน 25 คน) จาก 6 โรงเรียน เจ้าหน้าทีเรือนจำ /ทัณฑสถาน 4 คน จาก … Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์”           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ บายศรีครีเอชั่น จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน เจ้าหน้าที่เรือนจำที่มีความพร้อมในกลุ่ม Stage 2 Product Improvement ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้า Premium ทีจะจัดจำหน่ายออนไลน์ได้ต่อไป มีผู้เข้าอบรมจำนวน 49 คน ประกอบด้วยนักเรียน 11 คน ครู 32 คน จาก 6 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 6 คน จาก 3 แห่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่าและคณะ … Read more

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบไฟฟ้าพลังงาน

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบไฟฟ้าพลังงาน  สำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะ ศาสตรจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่คณะทำงานโครงการเดินทางติดตามงาน และเข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาFacebook |  คลิก

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 สร้างเมื่อ: 08 ธันวาคม 2563            ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร : 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8  ธันวาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand … Read more