TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนพิการ สวทช.ร่วมกับ สพฐ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิงสำหรับนักเรียนพิการด้วย KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของ สวทช. โดยจัดอบรมการใช้งานให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจาก 26 โรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนพิการและโครงงานทั่วไป นับเป็นเวทีแรกในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของนักเรียนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการได้แสดงความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่อาจพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานในการช่วยเหลือคนพิการด้วยคนพิการเอง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDOห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO วันที่ 23 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDOห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO วันที่ 24 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDOห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO วันที่ 25 กรกฎาคม 2565ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO

ติดตามกรณีศึกษา จ.นราธิวาส 2565

ติดตามกรณีศึกษา จ.นราธิวาส 2565 สร้างเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2565      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ คณะทำงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามราชดำริฯ ได้ประชุมร่วมกับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นางสาวตอยยีบะห์ สือแม และเด็กชายฮาริส ดาแมยี คนพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา คนพิการปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด และเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ คนพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนตั้งแต่กำเนิด นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุก ๆ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดูแลน้อง … Read more

การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก

การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก สร้างเมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี ให้กับครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติกในโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก จำนวน ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนได้นำความรู้ด้านโค้ดดิ้งทั้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) และการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright มาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก โดยเฉพาะการใช้บอร์ด KidBright เป็นเครื่องมือในสร้างสื่อการเรียนการสอนและการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนโค้ดดิ้ง สามารถเรียนรู้การเขียนโค้ดคำสั่งเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการสร้างสมาธิให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ด้วย

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “We Care, We Share, We Learn GLOBE projects”

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “We Care, We Share, We Learn GLOBE projects” มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ (HRH) และงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท (SRS) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ “We Care, We Share, We Learn GLOBE projects” ภายใต้โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น” ในวันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 และให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง การส่งข้อมูล GLOBE web site … Read more

กิจกรรม KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ

กิจกรรม KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ สร้างเมื่อ: 02 กรกฎาคม 2565   2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright หรือบอร์ดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค-สวทช. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ผู้แทนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ … Read more