TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น ภายใต้แพลตฟอร์ม AI for Thai

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น ภายใต้แพลตฟอร์ม AI for Thai สร้างเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2563 URL การอบรมonline :  https://meeting-nstda.webex.com/meet/chanchai.wongsarasin   วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563หัวข้อ การพัฒนาระบบการถาม-ตอบ อัตโนมัติ  | Clip | เอกสาร |โดย ดร.ชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึงเบื้องต้น  | Clip | เอกสาร1 | เอกสาร2 |โดย ดร.ชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ