TH  |  EN

กิจกรรม “SMART SCHOOLS OUTLE : Local to Global” ในงานประชุมวิชาการ สวทช.ครั้งที่ 14

PMCA Classrooms Connected สร้างเมื่อ: 13 มีนาคม 2561   เมื่อ : วันที่ 9-13 มี.ค. 2561สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีธานีจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรม “SMART SCHOOLS OUTLE : Local to Global” เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้ ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ขึ้นในงานประชุมวิชาการ สวทช.ครั้งที่ 14 หรือ NAC2018 ระหว่างวันที่ … Read more

การอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์

การอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ สร้างเมื่อ: 11 มีนาคม 2561   เมื่อ : วันที่ 10-11 มี.ค. 2561สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ        มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมต่อยอดเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมกับนักเรียนปฐมวันในโรงเรียนได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 26 คน จาก 9 … Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครดิตโดย : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 link original : คลิก เมื่อ : วันที่ 9 มี.ค. 2561 สถานที่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ที่จัดแสดงด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริ, โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น, โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

การจัดนิทรรศการ “การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14

การจัดนิทรรศการ “การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ในงานประชุมวิชาการ   สร้างเมื่อ: 09 มีนาคม 2561 เมื่อ : วันที่ 9-13 มี.ค. 2561สถานที่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจัดโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเสนอผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ในโซนบูธเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการนำโดย อาจารย์วันทนีย์ … Read more

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม : เทคโนโลยีทันตกรรมแห่งอนาคต

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม : เทคโนโลยีทันตกรรมแห่งอนาคต สร้างเมื่อ: 09 มีนาคม 2561 เครดิตโดย : NSTDAlink original : คลิก เมื่อ : วันที่ 9 มี.ค. 2561สถานที่ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจัดโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018) โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และคณะผู้บริหาร … Read more

ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน สำนักข่าวสยามธุรกิจ

ทสรช.หนุนไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน สำนักข่าวสยามธุรกิจ            ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่ามีความสำคัญและมีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับสินค้าโอทอปและยังเป็น การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังเช่น โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม SMART SCHOOLS OUTLET: LOCAL TO GLOBAL เตรียมเยาวชนสู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นในการประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14 (NAC2018) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รองศาสตราจารย์.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพให้กับนักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน แต่ส่วนใหญ่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว มักจำกัดเฉพาะพื้นที่ เช่น … Read more

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เครดิตโดย : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 link original : คลิก เมื่อ : วันที่ 7 มี.ค. 2561 สถานที่ : ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ สวทช. และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ที่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อเป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร หรือ One Stop Service มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านโรคเต้านม เพื่อให้บริการผู้ป่วยทั้งด้านการส่งเสริม, การเฝ้าระวังโรคในระยะเริ่มแรก และการวินิจฉัย และรักษาแบบครบวงจร เน้นให้บริการผู้ป่วยใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ฯ และผลงานนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ (mini CT scan) … Read more

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที”ภาคอีสาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที”ภาคอีสาน     เมื่อ : วันที่ 6 มี.ค. 2561สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชเครือข่าย วางแผนจัดการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ประจำ 2561 (ครั้งที่ 4) ใน 3 ภูมิภาค ดังนั้น ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ขึ้นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2561        มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เรียนรู้แนวทางการออกแบบกิจกรรม แนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัลครั้งที่ 4 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 100 คน … Read more