TH  |  EN

งานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2019 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2019 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย https://youtu.be/DUKpuXhLM_A สร้างเมื่อ: 28 สิงหาคม 2562                      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 13 (i-CREATe 2019) ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชฑูตไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. หรือโรงเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจ e-commerce และเพิ่มรายได้ให้ผู้เรียน ด้วยการใช้ไอซีที ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและลงมือทำจริง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ จะได้ทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชนในการพัฒนาสินค้า ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทำเพจร้านค้า ถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้ เขียน story สินค้า รวมถึงทำวีดิโอเพื่อส่งสริมการขายต่างๆ ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 32 แห่ง ทุกโรงเรียนมีเพจสินค้าที่จำหน่ายสินค้าได้จริง โดยในปี 2561 มีรายได้รวมกันกว่า 900,000 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Smart School Outlet

รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีการศึกษา 2561

รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีการศึกษา 2561 สร้างเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมตั้งแต่ ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบันรวม รวม ๙ แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง …ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีโรงเรียนผ่านการประเมิน จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.บัตตานี ๒) โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา และ ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง โดยโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานเป็นปีที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสบ้านกูวิง ผ่านการประเมินต่ออายุตราพระราชทานเป็นปีที่ ๒ ….โรงเรียนทีผ่านการประเมินทั้งสามแห่งดังกล่าวได้ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ … Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ https://www.youtube.com/watch?v=7SSLzJVBhfY

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ประชุมเพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ

ประชุมเพื่อแนะนำการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ   เอกสารประกอบการอบรม มารู้จัก KidBright เบื้องต้น  | คลิกโครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับ  |  คลิก https://www.youtube.com/watch?v=avuloPPRVL4