TH  |  EN

PMCA Classrooms Connected

PMCA Classrooms Connected สร้างเมื่อ: 23 ธันวาคม 2561     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุรุสภา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PMCA Classrooms Connected: A Workshop for Thai Islamic Private schools under HRH Princess-IT Project and Princess Maha Chakri Awardee (PMCA) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม หรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับครูที่ได้รับรางวัลจาก PMCA ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการเชื่อมโยงในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ครูและผู้บริหารโรงเรียนระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย มีผู้เข้าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประเทศไทย และครูจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าอบรมรวมจำนวน … Read more

ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สร้างเมื่อ: 21 ธันวาคม 2561 เมื่อ : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการจัดทำโครงงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2561 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน (ครู 18 คน, นักเรียน 40 คน) จาก 9 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคใต้

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคใต้           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคใต้) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา มีผู้เข้าอบรมรวม 100 คน ประกอบด้วย ครู 15 คน นักเรียน 33 คน จาก 6 โรงเรียน และอาจารย์ 5 คน นักศึกษา 47 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย กิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้อบรมเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์และท่องเที่ยวชุมชน (workshop) … Read more

ค่ายอิคคิวซัง 1 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคกลาง

ค่ายอิคคิวซัง 1 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคกลาง               มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดค่ายอิคคิวซัง 1 เรื่อง Arduino Programming Basic Course ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี             มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต่อไป             ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซังดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 73 รูป/คน ประกอบด้วย คณะครู … Read more