TH  |  EN

อบรม e-commerce ภาคกลางและตะวันตก

อบรม e-commerce ภาคกลางและตะวันตก              มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลางและตะวันตก วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าอบรม 48 คน (ครู 18 คน, นักเรียน 23 คน) จาก 4 โรงเรียน ในการดำเนินงานได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป     … Read more

20 โครงงานขวดนมแบบกดสำหรับเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่

20 โครงงานขวดนมแบบกดสำหรับเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ https://youtu.be/be7T23Hb_sk เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

19 โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว

19 โครงงานหุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สรั่ว https://youtu.be/acLxFAQu4C4 เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

18 โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ

18 โครงงานนาฬิกาเตือนความจำ https://youtu.be/7L2Vom7gNtY เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

17 โครงงานโดรนกู้ภัย

17 โครงงานโดรนกู้ภัย https://youtu.be/E12YZr0mwDM เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

16 โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา

16 โครงงานแว่นตาเพื่อคนพิการทางสายตา https://youtu.be/AKB_lnlGCgU เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

15 โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

15 โครงงานคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ https://youtu.be/AIo8AEeZAkg เครดิตโดย  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายกจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด

14 โครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องคัดแยกมังคุด https://youtu.be/5JK4-YxPZdo เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรีจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ

13 โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ https://youtu.be/ulG1LGaBsZg เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาสจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

12 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ

12 โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ https://youtu.be/12DYGtuQilI เครดิตโดย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)