TH  |  EN

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 1

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 1   วันที่ 22 มกราคม 2559สถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์   ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทย : เลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ, เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์, อ.ดวงสมร และผู้อำนวยการ /คณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายลาว : ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนหลัก 67 เนื้อหาสาระในการประชุม • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เสนอรูปแบบการสอนและสาธิตปฏิบัติการทดลองเบื้องต้นของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พร้อมกับให้ครูจาก ร.ร.หลัก 67 ได้ลองใช้การทดลอง • โรงเรียนหลัก 67 เสนอข้อมูลความต้องการช่วยเหลือ เช่น สถานที่, ห้องปฏิบัติ, อุปกรณ์ทดลอง เป็นต้น • ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม คณะครูจาก ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร จะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนหลัก 67 และคณะครูจาก รร.หลัก 67 … Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016  https://www.youtube.com/watch?v=VpMwsrAjXa8 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 เครดิตโดย https://king9.ohm.go.th link original : คลิก วันที่ 17 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016 (Global Young Scientists Summit Singapore 2016) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้แทนประเทศไทยจากโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2559 ที่เข้าร่วมงานประชุมยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016 จำนวน 5 คน เข้าเฝ้าฯ