TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” จัดเป็นประจำทุกปี เป็นเวทีประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว และแข่งขันด้านหุ่นยนต์ สำหรับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม, นักเรียนจากโรงเรียนในชนบท, เยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นักเรียนพิการ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM หุ่นยนต์ KidBright และการออกแบบลิฟต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรีในโควตาพิเศษอีกด้วย

กิจกรรม “Show & Share 2019: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

กิจกรรม “Show & Share 2019: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” สร้างเมื่อ: 22 มิถุนายน 2562 กิจกรรม “Show & Share 2019: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดให้มีงาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน สามเณร และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง ในปีนี้ งาน Show&Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 883 คน จากสถานศึกษา 74 แห่ง 1. โรงเรียน ทสรช. และโรงเรียนราชินี จำนวน 435 คน (จาก 23 … Read more

อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน”

อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน”         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ “ทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา” เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในกลุ่มที่ ๖ ได้จัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องในการนำบทเรียนเสริมการอ่านจากโครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยฯ มาจัดทำเป็นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนนำเกมของบทเรียนฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนของตนเองต่อไป ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ ๒๕ คน ได้แก่ ครู สามเณร และคณะวิทยากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ค่ายอิคคิวซัง 3 ประจำปี 2560 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานที่ : ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี จัดเมื่อ : วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 https://www.youtube.com/watch?v=sDfObneBTuc     เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี … Read more

สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดสัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้แก่        1) การสรุปผลการดำเนินงานการมใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม        2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย โดยวางแผนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        4) เปิดโอกาสให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ Programming eDLTV และกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย เพื่อขยายผลการดำเนินงานในปี 2557        5) เปิดโอกาสให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย พี่เลี้ยง ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมด้านไอซีทีร่วมกัน        กิจกรรมครั้งนี้มี พระ … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๑ ทุน สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) โดยไม่มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน โดยมีประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)    กำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชาณ … Read more

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”         วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ร้อยเอ็ด

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี         กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยพหุภาษา

ประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยพหุภาษา สร้างเมื่อ: 07 มิถุนายน 2562            โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Lecture 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของทั้ง 3 โรงเรียน ระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยดีขึ้น ในปีการศึกษา 2562 จึงได้ขยายผลการจัดการเรียนการสอนไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของทั้ง 3 โรงเรียน ระดับชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับประถมศึกษาได้พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จึงมีการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ … Read more

07 โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Application

07 โครงงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Application https://youtu.be/G50TWYY7y0U เครดิตโดย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)