TH  |  EN

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขามีเดียอาตส์ และมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก) ภายใต้การดำเนินโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การสร้างคุณค่า การใช้ประโยชน์จากไผ่ และแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(ไผ่) บรรยายโดย นายโชคดี … Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา สร้างเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2563       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563ณ ห้อง Lecture2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูได้ร่วมกันระดมสมองในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการสอนและปรับสื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาตามที่ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป       ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาในโรงเรียนโสตศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น … Read more

คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

คณะผู้แทนหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในดำเนินงานโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้แทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินรวม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) … Read more