TH  |  EN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  https://www.youtube.com/watch?v=JMAOT2_CvOA เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เครดิตโดย https://news.ch7.com/detail/162255 link original : คลิก               วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (Kampong Speu Institute of Technology) อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ และทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา