TH  |  EN

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Smart Agriculture เกษตรกรรมอัจฉริยะ และ GLOBE Thailand : สร้างสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Smart Agriculture เกษตรกรรมอัจฉริยะ และ GLOBE Thailand : สร้างสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สร้างเมื่อ: 31 มกราคม 2564        ด้วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดให้มีกิจกรรมการอบรมออนไลน์หัวข้อ “Smart Agriculture เกษตรกรรมอัจฉริยะ” และหัวข้อ “GLOBE : สร้างสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ครูและนักเรียน ได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสมองกลฝังตัวและระบบอัตโนมัติ (Embedded System and Automation Technology) สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับหัวข้อ Smart Agriculture เกษตรกรรมอัจฉริยะ โดย ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมได้ที่ URL  :  https://bit.ly/8SmartAgriculture … Read more

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 3″

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 3″ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์ หลักสูตร “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564” ครั้งที่ 2 เรื่องการให้คำปรึกษาต้นแบบผลิตภัณฑ์1 (Phototye1) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 การอบรมดังกล่าวต่อเนื่องจากการจัดอบรมครั้งที่ 1 โดยหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับปรุงสเก็ตซ์ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์จริงให้เป็นต้นแบบ1 และในการอบรมออนไลน์ครั้งที่สองดังกล่าวนี้ ก็ได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 มานำเสนอ และขอคำปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า นักออกแบบและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ดูน้อยลง ดูรายละเอียดได้ที่ | คลิก ดู VDO ย้อนหลังได้ที่ | คลิก

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ” ครั้งที่ 2

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ” ครั้งที่ 2           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์ หลักสูตร “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564” ครั้งที่ 2 เรื่องการให้คำปรึกษาต้นแบบผลิตภัณฑ์1 (Phototye1) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 การอบรมดังกล่าวต่อเนื่องจากการจัดอบรมครั้งที่ 1 โดยหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับปรุงสเก็ตซ์ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์จริงให้เป็นต้นแบบ1 และในการอบรมออนไลน์ครั้งที่สองดังกล่าวนี้ ก็ได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 มานำเสนอ และขอคำปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า นักออกแบบและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ดูน้อยลง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ       ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร ใบสมัครคัดเลือก แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=ytHeaYJPLEo       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC       ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบ MOOC จนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี 2564 นี้   ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/20210112-palangvit/

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ.2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological university : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ.2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใบสมัคร แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ … Read more

การอบรมและให้คําปรึกษาออนไลน์ เรื่อง “การทํา Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ประจําปี 2564”

การอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564”วันที่ 8 , 28 มกราคม  , 15 กุมภาพันธ์ และ 12 มีนาคม 2564ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ……………………………………………………….. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครู นักเรียน เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือทัณฑสถาน ที่มีความพร้อมในกลุ่ม Stage 2 Product Improvement  ในการจัดทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีดีไซน์ เพื่อให้โรงเรียน/เรือนจำหรือทัณฑสถานแต่ละแห่ง มี Collection สินค้าใหม่ โดยในหนึ่ง Collection จะมีสินค้าใหม่อย่างน้อย 5 ชิ้นต่อแห่ง สำหรับจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์ และ/หรือในร้านค้าของโรงเรียน หรือเรือนจำ/ทัณฑสถาน (On-Site)ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้คำปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 40 – 50  คน ครูและนักเรียนประมาณ 6 โรงเรียนๆ ละ 6 –7  คน รวม 42 คน เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือทัณฑสถาน ประมาณ 3 แห่งๆ ละ 2 – 3 คน รวม 9 คน วิทยากร  :  อ.ศักดิ์จิระ … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ.2021) จำนวน ๓ ทุน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใบสมัคร ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore … Read more

ประกาศขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

   ประกาศขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ     ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน 3 ทุน 8 สาขาวิชา และรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. … Read more

คณะกรรมมูลนิธิฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

คณะกรรมมูลนิธิฯ ร่วมลงนามถวายพระพร https://www.youtube.com/watch?v=f36eCFxb3-k     วันที่ 19 มกราคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง