TH  |  EN

ไอซีทีสร้างรายได้ ทสรช.

ไอซีทีสร้างรายได้ ทสรช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่ติดตามและอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมรวม 49 คน จาก 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครูและนักเรียน 45 คน (ครู 20 คน นักเรียน 25 คน) จาก 6 โรงเรียน เจ้าหน้าทีเรือนจำ /ทัณฑสถาน 4 คน จาก 2 แห่ง facebook  | คลิก … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019 https://www.youtube.com/watch?v=vxHQYHxoelQ      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม 1 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นจนถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม The Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองของเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ขององค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสำหรับการทดลองครั้งต่อไปเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการอีกครั้งในปี 2564-2567 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และนักศึกษา จาก 53 ประเทศสมาชิกของการทดลองฯ เข้าร่วม ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานวิจัย        ในการนี้ … Read more

อบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ (โรงเรียนโสตศึกษา)

อบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ (โรงเรียนโสตศึกษา)           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (สำหรับโรงเรียนโสตศึกษา) วันที่ 11 – 13 ธันวาคม2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 53 คน ประกอบด้วยนักเรียน 41 คน และครู 12 คน จาก 2 โรงเรียน โดยหลังการอบรม จะมีการสร้างเพจร้านค้าตามกลุ่มอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทั้งด้านการผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าออนไลน์ สามารถฝึกอาชีพด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ต่อไป facebook  | คลิก

ลงพื้นและอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ (ภาคใต้)

ลงพื้นและอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ (ภาคใต้)           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่ติดตามและอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ภาคใต้) วันที่ 9 – 11 ธันวาคม2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ. สงขลา มีผู้เข้าอบรมรวม 60 คน จาก 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครูและนักเรียน 54 คน (ครู 17 คน นักเรียน 37 คน) จาก 7 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑ์สถาน 6 คน จาก … Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 https://youtu.be/OIWHHPEo-WE        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จลงจากห้องสมุดพร้อมปัญญา เพื่อทอดพระเนตรห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ การฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารคาว-หวานของผู้ต้องขัง ห้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ห้องเรียนผู้ไม่รู้หนังสือ และห้องฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่ จากนั้น ผู้แทนผู้ต้องขังทูลเกล้าฯ ถวายผลงานการฝึกวิชาชีพ “ลงรักปิดทอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชาย –หญิง จำนวน 2 ราย ติดต่อได้ที่        ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 8189    ขอขอบคุณ ภาพประกอบ : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา “เรือนจำพิเศษมีนบุรี”

จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน  การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้ ภายหลังการอบรม ผู้ต้องขังจะได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเกี่ยวกับการดูและตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดทำการ์ตูนสติ้กเกอร์ไลน์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ        ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปแล้วนั้นบัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย (LLM) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin; UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้   … Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” สร้างเมื่อ: 03 ธันวาคม 2562      ครูจากโรงเรียนในโครงการไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริฯ จำนวน 10 คน จาก 5 โรงเรียน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” กิจกรรมกระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-4 ธ.ค.2562 ณ โรงแรมไดอิชิ จ.สงขลา จัดโดย องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมระหว่างครูแต่ละสังกัด โดยมีครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมอบรม 130 คน หัวข้อการอบรมได้แก่ การสร้างสรรค์งานด้วย PowerPoint, Office 365 for Education, กระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยต้นแบบ One Teacher และ การบรรยายพิเศษ “ครูและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล” โดย … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ สร้างเมื่อ: 03 ธันวาคม 2562       วันที่ 1-3 ธันวาคม 2562 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ สำหรับนักเรียนพิการโดยใช้หลักการออกแบบเชิงความคิด (Design Thinking) ” ให้กับคณะครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการจากโรงเรียนภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี facebook  | คลิก