TH  |  EN

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหารหน่วยงานและบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีขอบเขตการดำเนินงานใน ๒ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูงาน … Read more

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”

สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เรื่อง “การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อออนไลน์พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ สวทช. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับครูที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการสื่อสารทางไกล เพื่อให้ครูได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม ได้อย่างเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนกระทันหันเพราะเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุ ครูมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่า “ปกติแบบใหม่” หรือ “New Normal” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลให้ครูผู้สอนเข้าใจวิธีการใช้งานสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับตนเองไปสู่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ในวิธีปกติ ในการทำงานในอนาคตต่อไป หัวข้อการบรรยาย       10.00 กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | (Clip) หัวข้อการบรรยาย : เรื่องที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐาน และอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการติดต่อออนไลน์ | เอกสารประกอบ | (Clip)        … Read more

หนังสือ รายงานโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ระหว่างปี 2550-2560

หนังสือ รายงานโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ระหว่างปี 2550-2560

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ สร้างเมื่อ: 30 มีนาคม 2566           เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี คนพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โดยมี นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ คณะครูที่สอนวิชาการ นักกายภาพและทีมฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย จากการติดตามเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กพิการ ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 … Read more