TH  |  EN

กิจกรรมและกำหนดการอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ….เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

กิจกรรมและกำหนดการอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ….เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ——————————————————— วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม • มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการทดสอบสมรรถนะทางด้านอีคอมเมิร์ซ ตามมาตรฐานของประเทศ • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบตามมาตรฐานของประเทศ • สามารถเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในการจัดสอบออนไลน์ได้ กลุ่มเป้าหมาย 180 – 200 คน • ครู นักเรียน จากโรงเรียน ทสรช. 130-150 คน • ครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนในสถานพินิจ 50-100 คน คณะวิทยากร • คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิโซไซตี้ จำกัด • วิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) … Read more

ประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์)

ประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี ——————————————————–   วัตถุประสงค์ เพื่อ ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงาน แนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib   กลุ่มเป้าหมาย ž     อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib :  กลุ่มเป้าหมายเป็นบรรณารักษ์ ครูทั่วไป และหรือผู้สนใจ สามารถใช้งานระบบห้องสมุดได้ž  แนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านฯ: ครูภาษาไทย หรือครูทีเกี่ยวข้องกับการสอนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก  กำหนดการ 09.00 – 09.45 น.         ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงาน ž  สรุปแนวทางการดำเนินงานห้องสมุด (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา) ž  แนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก    (คณะทำงานประชุมออนไลน์) 09.45 – 13.00 น.         อบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib ž  แนะนำระบบห้องสมุด และ Module ต่างๆ ของระบบ | Clip ž  แนะนำการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากร | Clip ž  นำ online resources ที่ใช้ประกอบการสอน (สื่อที่โรงเรียนและสื่อในระบบ OER) มาลงรายการในระบบห้องสมุด | Clip   รายชื่อคณะทำงานที่ร่วมกิจกรรม ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สวทช. คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์              ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์      คณะทำงาน คุณนพพร … Read more

การประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดวัดไผ่ดำ

การประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดวัดไผ่ดำ  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานแนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คนFacebook | คลิก  

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 1

หลักสูตร “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright – IoT สำหรับ นักเรียนและครูมัธยมศึกษา” (ด้วยกระบวนการ Online)  –  ข้อแนะนําการเตรียมการก่อนการเรียนออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพืˑอการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ ด้วย KidBright – IoT สําหรับ นักเรียนและครูมัธยมศึกษา” (ด้วยกระบวนการ Online)   รายชื่อวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร และคณะทำ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน วิทยาการคํานวณด้วย KidBright – IoT” (ด้วยกระบวนการ Online) ภายใต้โครงการพัฒนาครูและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) กับการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) จากการสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT (Internet of Things) วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร 1)      รศ.ยืน ภู่วรวรรณ                   อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2)      รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์        ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3)      รศ.ประดนเดช นีละคุปต์          อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … Read more

การอบรมหลักสูตร “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ….เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ” (แบบออนไลน์)

การอบรมหลักสูตร “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ….เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ” (แบบออนไลน์)            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรม หลักสูตร “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ….เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ” (แบบออนไลน์) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการทดสอบสมรรถนะทางด้านอีคอมเมิร์ซ ตามมาตรฐานของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะทางด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในการจัดสอบออนไลน์ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ครู นักเรียน จากโรงเรียน ทสรช. 131 คน ครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนในสถานพินิจ 57 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 188 คน และสามารถดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://www.princess-it.or.th/th/online-ecommercemenu/prepare-ecommerce-online.htmlFacebook | คลิก