TH  |  EN

กิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

กิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” สร้างเมื่อ: 26 กรกฎาคม 2560         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช., สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และอาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน/สามเณรเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Thailand Robofest Junior 2016         … Read more

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 59  https://www.youtube.com/watch?v=P8Efn8max3M วันที่ 23 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้รองศาสตราจารย์ ดร.อัง เหวย เต็ก (Ang Wei Tech) รองประธาน ฝ่ายวิจัยโรงเรียนวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University – NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำคณะนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 14 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรายงานความ ก้าวหน้าการศึกษา ณ โรงแรม Intercontinental Singapore

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา   สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้า (Solar Hybrid System) ซึ่งระบบฯ ดังกล่าวออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่มีการใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน พบว่า สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับสถาบันฯ ได้ประมาณ 12.35 MWh หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 123,500 บาท นอกจากนี้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากระบบฯ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น งานวิจัยด้าน PV microgrid หรือ PV output … Read more

การอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร

การอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมจัด กิจกรรม “ระดมความคิดและอบรมเนื้อหาขั้นลึกเพิ่มเติมโรงเรียนนำร่องระยะที่ 1 และอบรมด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2560            โดยทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. กิจกรรมดังกล่าวมีครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 51 คน จาก 8 โรงเรียน หน่วยงานเครือข่ายดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน แม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่น สามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 … Read more

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยโครงการฯ ระยะที่ ๑

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยโครงการฯ ระยะที่ ๑                   โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยโครงการฯ ระยะที่ ๑ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ๓ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันโรงเรียนมีครูผู้สอนจำนวน ๑๒๖ คน นักเรียน ๑,๑๑๐ … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานในประเทศไทย ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ หรือโรงเรียนหลัก 67 ใน สปป. ลาว เนื่องจาก การเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเฉพาะภาคทฤษฎี ยังขาดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในสามด้าน คือ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การทดลอง พัฒนา และคัดเลือกหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนไทยกับ สปป. ลาว … Read more