TH  |  EN

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชาณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU)สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ   ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University :XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ • ทุนการศึกษา : ระดับปริญญาโท ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี เป็นทุนการศึกษาของสภาทุนการศึกษาแห่งจีน (China Scholarship Council : … Read more

หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์”

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร   กิจกรรมและกำหนดการค่าย 2 ประจำปี 2564 (ออนไลน์) หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์” โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฅวันที่ 20 และ 22 ธันวาคม 2564 —————————————————————– กลุ่มเป้าหมาย: ครูและนักเรียนในโรงเรียนชนบท (ในโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท และ/หรือ ในโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สวทช. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1)      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2)      นักเรียนมีจำนวนสมาชิก 5 คนต่อทีม (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน 3)      อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1-2 คน รายละเอียดหลักสูตร: 1)      การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการควบคุมคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 2)      การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเชิงพาณิชย์ 3)      ระเบียบการแสดงฉลากและโภชนาการ 4)      วิธีการคำนวณฉลากโภชนาการ และปฏิบัติการคำนวณฉลากโภชนาการ 5)      ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas 6)      กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ 7)     ปฏิบัติการการนำ Business Model Canvas มาประยุกต์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการตลาด   กำหนดการอบรม   … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาโท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาโท ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใบสมัครแบบย่อ View the 2021 HRH Scholarship Panel Discussion here: https://youtu.be/XZPo1caJzsI ติดต่อสอบถามได้ที่ :คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (เยาวลักษณ์)ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yaowalak@nstda.or.th  Timeline for the … Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล 2565

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล 2565 สร้างเมื่อ: 22 ธันวาคม 2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 คณะครูที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเตรียมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะสื่อสารและการเรียนรู้สำหรับนักเรียนออทิสติกที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ Facebook | คลิก

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 2565

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 2565 สร้างเมื่อ: 20 ธันวาคม 2565    วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยครูที่รับผิดชอบแต่ละโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2565 เช่น โครงการบัตรภาพพหุภาษา โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright โครงการฝึกพูด เป็นต้น โดยแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้บริหารและครูให้ความใส่ใจในการดำเนินงานเป็นอย่างดี Facebook | คลิก

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2565

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2565 สร้างเมื่อ: 20 ธันวาคม 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของปี 2565 และเตรียมแผนการดำเนินงานโครงการของปี 2566 Facebook | คลิก

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2565

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2565 สร้างเมื่อ: 20 ธันวาคม 2565    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของปี 2565 และเตรียมแผนการดำเนินงานของปี 2566 Facebook | คลิก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น      เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน (MobiiScan) ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ … Read more