TH  |  EN

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ประชุมให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ประจำปี 2565 สร้างเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2566     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทีมกาชาดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เด็กชายฮาริส ดาแมยีเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี ซึ่งจากการรายงานด้านการเรียน สุขภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว จากหน่วยงานทุกภาคส่วนจะเห็นได้ว่ามีทุกคนสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี Facebook | คลิก

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียน นำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี     ตั้งแต่การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐานจนไปถึงการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ร่วมกับโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ และได้จัดอบรม  เชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright” ระหว่างวันที่ … Read more

ติดตามการดำเนินงานโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ติดตามการดำเนินงานโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม และได้ประชุมกับคณะครูที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือในจากผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดีเยี่ยม    

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและเข้าถึงกระบวนการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวางตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ครูวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 13 ครั้ง มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นพร้อมครูที่สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายฯ ครั้งที่ 14 ในปี 2565 ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมค่ายครั้งที่ 13 นับเป็นปีที่ 2 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายเป็นรูปแบบออนไลน์      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 … Read more

จัดอบรมเรื่อง “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”

การจัดอบรม “เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เรื่อง “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีครูเข้าอบรมจำนวน 25 คน จาก 8 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชนกพร ประทุมทอง และคณะร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการ Facebook | คลิก

การจัดอบรม “เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning

การจัดอบรม “เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเรื่อง “เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning ” กิจกรรมภายใต้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 42 คนจาก 8 โรงเรียน สามารถคลิกดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  คลิก26 เมษายน พ.ศ. 2565  คลิก

การจัดอบรม “เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning ครั้งที่ 2

การจัดอบรม “เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning ครั้งที่ 2    ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเรื่อง “เรื่อง เทคนิคการเตรียมเด็กด้วยเพลงและคำคล้องจองเพื่อนำสู่กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” กิจกรรมภายใต้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 26 คนจาก 6 โรงเรียน และสามารถดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่  และ  สามารถคลิกดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  คลิก9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  คลิก

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายฮาริส ดาแมยี สร้างเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส ดาแมยี ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี Facebook | คลิก

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ สร้างเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ ณ โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และบ้านพัก โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี Facebook | คลิก

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัดุลวาเรส เปาะซูปายา

ติดตามการให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอัดุลวาเรส เปาะซูปายา สร้างเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และบ้านพัก โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้ความใส่ใจ ซึ่งทำให้เด็กชายอับดุลวาเรส มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสภาพเศรษฐกิจครอบครัว อยู่ในระดับที่ดี Facebook | คลิก