TH  |  EN

โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานควบคุมเตียงผู้ป่วยด้วย AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ผู้จัดทำนายชยธร บันดาลพิภพนายวรพล หัวบือนายณัฐคนัย แก้วเจริญ ครูที่ปรึกษานายปรีชา ฟักตั้วนายกำธร ปีนตานายอดิศักดิ์ เป็งปิ้ง  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้น เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย(Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔)             ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่นักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) และประกาศลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา … Read more

รับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้สนใจด้านนิวทริโนเข้าร่วมอบรม THAI-KATRIN School on Neutrino Physics (กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – KATRIN และ KIT ตามพระราชดำริฯ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี )

รับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้สนใจด้านนิวทริโนเข้าร่วมอบรม THAI-KATRIN School on Neutrino Physics (กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – KATRIN และ KIT ตามพระราชดำริฯ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี )      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามภาคีฟิสิกส์พลังงานสูงไทย ร่วมกับ KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้สนใจด้านนิวทริโน เข้าร่วมการอบรม THAI-KATRIN School of Neutrino ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา การอบรมดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อ     – Basic knowledge of neutrino     – Introduction to KATRIN experiment  … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ฉบับที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุน การไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ฉบับที่ ๒      ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว จำนวน ๑๙ คน โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น ด้วยมีความคลาดเคลื่อนในการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น ที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย (Agency for Science, Technology and Research) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย(Agency for Science, Technology and Research)สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔)        ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย ( Agency for Science, Technology and Research: A-STAR) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ซึ่งเป็นทุนที่สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไป ทำวิจัยระยะสั้นห้องปฏิบัติการวิจัยของสำนักงานฯ โดยมีระยะเวลาในการสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น      บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโสยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษไปศึกษาวิชา ณ … Read more

ผลการดำเนินงานปี 2566 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส

ผลการดำเนินงานปี 2566 โครงการเพื่อการศึกษาและโครงการผู้ด้อยโอกาส https://www.youtube.com/watch?v=DOMkS_QSryg      วังสระปทุม กทม. วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 และมีพระราชกระแสรับสั่งเปลี่ยนไปเป็นมูลนิธิในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อ นำเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นไปลดความเหลือมล้ำของสังคม กลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบท ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ต้องขังและเยาวชนใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน      การประชุมประจำปีครั้งที่ 2 … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี https://youtu.be/DOMkS_QSryg?si=cmg2UN7Fj6hLQvXz      วังสระปทุม กทม. วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น .สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 และมีพระราชกระแสรับสั่งเปลี่ยนไปเป็นมูลนิธิในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อ นำเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นไปลดความเหลือมล้ำของสังคม กลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบท … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี https://youtu.be/UbOl3AjgRr0       วังสระปทุม กทม. วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี           สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญสัมพันธไมตรีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศมาตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้เกิดโครงการตามพระราชดำริฯ แนวหน้าที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยและนานาชาติทั้งในเอเซีย จีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แอนตากร์ติกและอาร์กติกสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยทัดเทียมนานาชาติ   สถาบันนานาชาติเหล่านี้ ได้แก่ เซิร์น(CERN) ในสวิตเซอร์แลนด์ เดซี (DESY) … Read more

ผลการดำเนินงานปี 2566 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานปี 2566 โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ https://youtu.be/UbOl3AjgRr0       วังสระปทุม กทม. วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี           สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญสัมพันธไมตรีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศมาตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้เกิดโครงการตามพระราชดำริฯ แนวหน้าที่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยและนานาชาติทั้งในเอเซีย จีน ยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แอนตากร์ติกและอาร์กติกสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยทัดเทียมนานาชาติ   สถาบันนานาชาติเหล่านี้ ได้แก่ เซิร์น(CERN) ในสวิตเซอร์แลนด์ เดซี (DESY) จีเอ็สไอ (GSI) และ(Julich)ในเยอรมัน สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมในสิงคโปร์ และสถานีตรวจวัดนิวทริโนไอซ์คิวบ์ในแอนตากร์ติกเป็นต้น … Read more