TH  |  EN

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ      วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี : อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้นำคณะบริษัท Start up ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้เข้านำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมกับ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประกอบด้วย นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด โดยมีรายการอุปกรณ์ที่นำไปเสนอประกอบด้วย Space walker. อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูการยืนและการเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้รักษาทางกายภาพบำบัด พัฒนาโดยบริษัทเมดิคิวบ์ จำกัด Stande-Go อุปกรณ์ช่วยลุกยืนและเคลื่อนย้าย เป็นนวัตกรรมช่วยลุกยืน และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย … Read more

01. ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ รร.สบเมยวิทยาคม

01. ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ รร.สบเมยวิทยาคม https://www.youtube.com/embed/Dh6wglcbnPg     ชื่อเรื่องภาษาไทย ระบบให้ปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ  Small automated farm system     ชื่อผู้เขียน       1  นายศิวนาท   มูลขำ                        ระดับชั้น ม. 6      2  นายสิปปกร คำมีสว่าง                     ระดับชั้น ม. 6      3  นางสาวกรนันท์   บริสุทธิ์ไพรวัลย์       ระดับชั้น ม. 6     ครูที่ปรึกษาโครงงาน      นายจรันดร   เองศิลป์      นางสาวสวิชญา   ทิพย์ประเสริฐ   … Read more

02. อุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตโนมัติ (Baking Equipment Dried Herbs) โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

02. อุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตโนมัติ (Baking Equipment Dried Herbs) โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” https://www.youtube.com/watch?v=VmsqD1TWX7k&ab_channel=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88    ชื่องานวิจัย : อุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตโนมัติ(Baking Equipment Dried Herbs)   รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน :    1) นายวรชิต  จุณณทรัพย์กุล e-mail: bs20838@boripat.ac.th2) นางสาวณัฏฐกมล  คุณคำ e-mail: bs20746@boripat.ac.th   3) นางสาวธนัญญา สิงห์มงคล   e-mail: bs19733@boripat.ac.th   ครูที่ปรึกษาโครงงาน:    นายสมชาติ แผ่อำนาจ    นางสาว วาสนา ต๊ะยานะ   สถานที่ทำงาน : โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”   บทคัดย่อ ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ เป็นการจัดทำอุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งสำหรับธุรกิจแบบกึ่งอัตนมัติ ที่สามารถควบคุมค่าอุณหภูมิค่าความชื้น และค่าความร้อนของเครื่อง โตยใช้สมุนไพรตัวอย่างในการทตลองจำนวน 5 ชนิต ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูต ขมิ้น และผิวมะกรูด วัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อบสมุนไพรแห้งโดยใช้ชุดสมองกล kid bright … Read more

03. ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

03. ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี https://www.youtube.com/watch?v=peS9LtpkJzk&ab_channel=%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD      ชื่อโครงงาน ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว      จัดทำโดย       1. ส.ณ.ยุทธการ อุดมศรี     2. ส.ณ.ธราธร กอสัมพันธ์     3. ส.ณ.กฤษณ์ อุกฤษณ์.      อาจารย์ที่ปรึกษา       1. ครูพีรภัทร์ ตรงดี     2. ครูพนิดา เล้าประเสริฐ     3. ครูปวีณา จันทร์เพ็ง       โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี      1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา      ข้าว มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยไม่ใช่แต่เพียงเป็นอาหารหลักของทุกคนเท่านั้น … Read more

04. สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนบากงพิทยา

04. สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนบากงพิทยา https://www.youtube.com/watch?v=pqaSRpJKsYY&ab_channel=%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0       โครงงาน สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ    ชื่อผู้ทำโครงงาน      1. เด็กชายสาฮาบุดดีน ดอคอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓/๑    2. นายอัศรี อามะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔/๑    3. นายอาบูบักรี ดือราโอะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔/๑     ครูที่ปรึกษา      นางสาวนูรียะ อามะ      นางสาวฮาสือนะ แบเฮง      นายอิลฮาม เจะอาแว     โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี    บทนำ    เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบากงพิทยาได้มีการดำเนินการเกษตรหลายด้านด้วยกัน … Read more

05 Face Mask Detection Robot โรงเรียน องครักษ์

05. Face Mask Detection Robot โรงเรียนองครักษ์ https://www.youtube.com/watch?v=WTmsIfppek8&ab_channel=NawaphatKemkaman       1. ชื่อเรื่อง : หุ่นยนต์ตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัย Face Mask Detection Robot      2.ชื่อผู้เขียน       นายภัทรเดช เพชร์ศิริ ระดับชั้น ม.4     นายรัชพล ทองอันทร์ ระดับชั้น ม.4     3.ครูที่ปรึกษาโครงงาน       นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน       นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ.     4. สถานศึกษา :โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก     5.e-mail : nawaphat.kkm@gmail.com    บทคัดย่อ      โครงงานเรื่อง หุ่นยนต์ตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย (Face … Read more

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา https://youtu.be/a2EvGEttPo4             วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา             ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก … Read more

รูปคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา

รูปคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา

https://psit.e-office.cloud/d/09928876