TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมรวม 127 คน ประกอบด้วย ครู 50 คน นักเรียน 45 คน จาก 15 โรงเรียน และอาจารย์ 16 คน นักศึกษา 16 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย   … Read more

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคเหนือ

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคเหนือ           โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในโครงการและในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำบาง เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

จัดค่ายอิคคิวซัง 1 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคเหนือ

จัดค่ายอิคคิวซัง 1 ปีที่ 5 (2560-2561) ภาคเหนือ                มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง 1 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์             มีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานควบคุม GoGo board และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ในการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมค่ายอิคคิวซังดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 133 รูป/คน ประกอบด้วย คณะครู 27 รูป/คน สามเณร 70 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ 15 โรงเรียน และนักศึกษา … Read more

“ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”

“ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” สร้างเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2561          ที่ผ่านมาในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีคนพิการขาขาดเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุของความพิการมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน บางคนพิการโดยกำเนิด บางคนพิการจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะพังผืดมีเนื้อตาย กระดูกอักเสบ เป็นต้น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคนพิการถูกตัดขาในทุกระดับเฉลี่ยปีละ 11,493 ราย ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ถูกตัดขาระดับเหนือเข่าคิดเป็นร้อยละ 9.9 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี          ที่ผ่านมาในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีคนพิการขาขาดเป็นจำนวนมาก โดยมีสาเหตุของความพิการมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน บางคนพิการโดยกำเนิด บางคนพิการจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน ภาวะพังผืดมีเนื้อตาย กระดูกอักเสบ เป็นต้น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคนพิการถูกตัดขาในทุกระดับเฉลี่ยปีละ 11,493 ราย ในจำนวนนี้มีคนพิการที่ถูกตัดขาระดับเหนือเข่าคิดเป็นร้อยละ 9.9 และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี           … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าอบรมรวม 79 คน ประกอบด้วย ครู 16 คน นักเรียน 36 คน จาก 6 โรงเรียน และอาจารย์ 8 คน นักศึกษา 19 คน       … Read more

การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน           ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีเป้าหมายหนึ่งที่จะมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ และ/หรือ ชุมชนในพื้นที่ได้ …สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเป็นเครือข่ายและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนในโครงการระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อหารือและร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่  facebook

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗      ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ อ.ศิริพรรณ กาจกำแหง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนา        การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) คลินิกพี่เลี้ยงพบผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ๒) คลินิกชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีท่านพระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน และ อาจารย์ จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการทำกิจกรรมชุนนุมคอมพิวเตอร์ และ ๓) คลินิก eDLTV ที่ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นระบบการคิดที่สำคัญมาก จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ซึ่งการเรียนรู้ในระดับเยาวชนนั้น ต้องทำด้วยความสนุกสนาน จึงมีการเรียนรู้แนวใหม่ที่เรียกว่า learn and play เนคเทค /สวทช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาชุด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้แบบ learn and play ที่จะช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ชุด KidBright ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดคำสั่ง และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock และลำโพง ซึ่งใช้งานได้ง่ายผ่านเครือข่ายไร้สาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพียงออกแบบและสร้างชุดคำสั่งโดยการลาก และวางบล็อกคำสั่งที่ต้องการ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชุดคำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด ให้ทำงานตามคำสั่งที่เด็กต้องการ … Read more

จัดสัมมนา“สรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อพัฒนาความเข้าใจ”

จัดสัมมนา“สรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อพัฒนาความเข้าใจ” สร้างเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2561        มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนา“สรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อความความเข้าใจในระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์การใช้บทอ่านเพื่อ พัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการนำบทอ่านไปประยุกต์กับนักเรียน มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 33 คน จาก 14 โรงเรียน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/ThaiPrincessIT/photos/?tab=album&album_id=1816389798469865&__tn__=-UC-R