TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลระนอง”    วันที่ 23 พ.ค. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กศน. สพป.ระนอง และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ระนอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท     ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระดับปริญญาโท ไปแล้วนั้น     บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน … Read more

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สร้างเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2563     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ครูวิทยาศาสตร์และครูคอมพิวเตอรฺ์ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเพื่อวางแผนในการช่วยพัฒนาความรู้และรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มึความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยจะนำสื่อบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาที่มี QR code เชื่อมต่อไปยังวิดีโอสพกดนิ้วมือและท่าภาษามือของคำศัพท์บนบัตรภาพที่ใช้ในโครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่งไปให้นักเรียนได้ทบทวนแบะเรียนรู้ที่บ้าน โดยมูลนิธิฯ จะช่วยจัดพิมพ์สมุดบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาพร้อมเรื่องเล่าและแบบฝึกหัดเพื่อให้คุณครูจัดส่งไปให้แก่นักเรียน พร้อมมีการนัดหมายพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ได้แนะนำให้ครูวิทยาศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์ส่ง link สื่อวิดีโอการสอนวิทยาศาสตร์และการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright ที่ได้จัดทำภาษามือประกอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนได่ทบทวนความรู้ที่บ้าน นอกจากนี้ได้ให้ความรู้และประสบการณ์กับคณะครูในการใช้แอปพลิเคชั่น cisco webex เพื่อประชุมหรือสอนออนไลน์Facebook | คลิก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED และสาขามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง … Read more

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันจีเอสไอ/แฟร์ (GSI/FAIR) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันจีเอสไอ/แฟร์ (GSI/FAIR) ประจำปี 2562 เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ         เวลา 15.30 น. ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะครู นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี 2562 กราบถวายบังคมลา ก่อนออกเดินทาง ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ … Read more