TH  |  EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ       ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย เรื่อง บัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนไทยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบ MOOC จนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี 2564 นี้   ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/20210112-palangvit/

ประกาศการเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ประกาศการเข้ารับการสัมภาษณ์แบบออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยขอให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม YT-513 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร นั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 … Read more