TH  |  EN

อบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce)

อบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce)              มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานโครงการ “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.”               โดยในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) ณ ห้องประชุม CC305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แระเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน จาก 5 โรงเรียน facebook: คลิก รูปภาพ  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย – ลาว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย – ลาว   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างไทย – ลาว ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 : พิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ร่วมสนองงานโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย โดยมีหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ คุณบุญรักษ์ (กรรมการมูลนิธิฯ) คุณสุชาติ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย) ดร. เบญจลักษณ์ (ที่ปรึกษาสพฐ.)รศ.ดร.นายธัชชัย (ประธานคณะกรรมการ สสวท.) นายจันดา (ผอ. โรงเรียนหลัก 67) ดร.ชัยรัตน์ (ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร) และผู้แทนจากสวทช. กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารโดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนหลัก … Read more

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท”

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน“กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” https://youtu.be/HLkCoJOU9sw เครดิตโดย สำนักข่าวไทยoriginal link : คลิก เมื่อ : วันที่  3 สิงหาคม 2559สถานที่ : อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาจัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” เป็นเงิน 600,000 บาท         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำ “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท” ขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนให้นักเรียนในโรงเรียนชนบท … Read more