TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์   สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก (๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖o เครดิตโดย : nectec คลังภาพ : คลิก                    เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖o ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว โดยมีคณะผู้บริหารจากราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานประกอบด้วย ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ … Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม          ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดย ใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประกวดในพื้นที่ภาคเหนือ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการกับบุคลากรทางการศึกษา เช่น บุคลกรจากสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม และ ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมดังกล่าว ครูเครือข่าย ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวนทั้งสิ้น 170 คน

28 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ

28 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ https://youtu.be/EttGTamTTr0 เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำ โดย โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา (ณ ปี 2559)

27 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบไอทีสวนผักออนไลน์

27 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบไอทีสวนผักออนไลน์ https://youtu.be/xqUrWIS_dsc เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบไอทีสวนผักออนไลน์ โดย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา (ณ ปี 2559)

26 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องส่งสัญญาณกันขโมยด้วย GoGo Board

26 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องส่งสัญญาณกันขโมยด้วย GoGo Board https://youtu.be/0LMKadOCqzg เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องส่งสัญญาณกันขโมยด้วย GoGo Board โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร (ณ ปี 2559)

25 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง รถยนต์เมาไม่ขับ

25 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง รถยนต์เมาไม่ขับ เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง รถยนต์เมาไม่ขับ โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา (ณ ปี 2559)

24 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบเปิด-ปิดม่านอัจฉริยะ

24 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบเปิด-ปิดม่านอัจฉริยะ https://youtu.be/OdPxAo9GBug เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบเปิด-ปิดม่านอัจฉริยะ โดย โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา (ณ ปี 2559)จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

23 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi กับความน่าจะเป็นและสัญญาณไฟจราจร

23 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi กับความน่าจะเป็นและสัญญาณไฟจราจร https://youtu.be/N4EXCywkTZo เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi กับความน่าจะเป็นและสัญญาณไฟจราจร โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

22 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู

22 โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู https://youtu.be/7jaxPkKwOPI เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)