TH  |  EN

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University :XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร ใบสมัครคัดเลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 02 564 7000 … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ.2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ.2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐ สิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคคลไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใบสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 02 564 7000 … Read more

“การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง การใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ และการใช้บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนพิการ จำนวน 3 รุ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง สร้างเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2565     สวทช. โดยสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง การใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ และการใช้บอร์ดขยายความสามารถร่วมกับบอร์ด KidBright” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนพิการ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 24 -27 มกราคม 2565 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ … Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง เปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า ฯ | 65-01-14

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง เปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า ฯ      ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) … Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ     ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง … Read more