TH  |  EN

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 23 -25 ม.ค. 2560 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาความรู้ครูทุกชั้นเรียน (ม.1 – ม.7) โดยแยกห้องอบรม เพื่อให้ความรู้ครูแต่ละสาขาอย่างละเอียดและใกล้ชิด ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จำนวน 6 คน, วิชาชีววิทยา จำนวน 5 คน, วิชาเคมีจำนวน 4 คน และ วิชาฟิสิกส์จำนวน 5 คน 2. นำปัญหาจากการติดตามตรวจเยี่ยมมาพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ครูในการอบรมฯ เช่น การจัดการห้องเรียน เทคนิคการสอน ฯลฯ ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม 1. ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากเรื่อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ เทคนิคการสอน 2. เนื้อหาหลักสูตร มีความเหมาะสม สนุกสนาน ไม่มากเกินไป 3. การแยกห้องอบรม ทำให้ครูสามารถลงมือปฏืบัติได้อย่างละเอียด และใกล้ชิดวิทยากรมากขึ้น … Read more

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที 2560           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ร่วมจัด การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ครั้งที่ 3 ปี 2560          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่งร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่          1) ภาคเหนือ: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2560          2) ภาคกลางและภาคใต้: จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และ … Read more

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”        ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ และพี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณร ตลอดจน ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงงาน เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดสามวันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๕ คน … Read more