TH  |  EN

i-CREATe 2016

i-CREATe 2016 สร้างเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2560 i-CREATe 2016  งานประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดร. อัง ไว เต็ก (Dr. ANG Wei Tech) ที่ปรึกษาการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016  … Read more

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) วันที่  23 – 26 กรกฎาคม 2559สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย           อบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 59 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย • ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 20 คน จากคณะครูโรงเรียนหลัก 67 • วิทยากรโดย สสวท. และ คณะครูแกนนำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สร้างเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2559               วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกูวิง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 2.เพื่อศึกษาสถานภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน 3. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ  facebook: คลิก รูปภาพ

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 3

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 3   วันที่  23 กรกฎาคม 2559 สถานที่ ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแผนและงบประมาณการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ หัวข้อการประชุม           1. แบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และแนวทางการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์          2. การกำจัดกากของเสียจากอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์          3. การดำเนินการเรื่องครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ          1.ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษาอาวุโส (สวทช.)          2.ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ รองผู้อำนวยการ … Read more

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 2

การประชุมไทย – ลาว ครั้งที่ 2   วันที่ 7 เมษายน 2559 สถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์ การดำเนินงาน ประชุมและลงพื้นที่ ผลการประชุม จัดทำโครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนหนัก 67 กล่าวคือ 1. โรงเรียนมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อ อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ห้อง ได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ ตอนปลาย จำนวน 4 ห้องได้แก่ ห้องฟิสิกส์ ห้องเคมี ห้องชีววิทยา และห้องเตรียมสาร/อุปกรณ์ 2. โรงเรียนมีหลักสูตรและคู่มือครู ด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา 3. ครูสามารถออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ … Read more