TH  |  EN

การประชุมและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การประชุมและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   สถานที่ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2562               เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โครงการชลประทานอุดรธานี สํานักชลประทานที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ร่วมติดตามผลการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 … Read more

อบรม e-commerce ระยะที่ 3 (ปี 2561)

อบรม e-commerce ระยะที่ 3 (ปี 2561)            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ อบรมต่อยอดให้กับโรงเรียนเก่า และอบรมพื้นฐานให้กับโรงเรียนใหม่ พร้อมทั้งประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อจะได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ให้กับโรงเรียนได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 142 คน ประกอบด้วยครูและนักเรียน 131 คน จาก 27 โรงเรียน (ผู้บริหาร 23, ครู 54 นักเรียน 55 คน) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 11 … Read more

การวางแผนจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์

การวางแผนจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ สร้างเมื่อ: 18 ตุลาคม 2561 เมื่อ : วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          การจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry : การวางแผนจัดทำหนังสือ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าการอบรม จำนวน 76 คน จาก 11 แห่ง ประกอบด้วย ครูนักเรียน … Read more