TH  |  EN

Internet of Things นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

Internet of Things นวัตกรรมเปลี่ยนโลก https://youtu.be/mg5zfAb9G98 เมื่อ : วันที่ 31 พ.ค. 2560สถานที่ : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดย : ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ จากศุนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”        ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ GoGo Board และนำไปประยุกต์คิดสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชน ทั้งนี้ได้รับความรู้จาก ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณรตลอดสี่วันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๑๒ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สนับสนุนรถบัสรับ-ส่งสามเณาจากจังหวัดน่านและลำปาง ตลอดจนคณะจารย์และนักศึกษามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่ายจำนวน ๑๔ คน ในงานนี้ทีมอาจารย์ได้ช่วยถ่ายวีดิทัศน์ และตัดต่อเนื้อหาการอบรม ไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้สามเณรใช้ทบทวนเนื้อหาเมื่อกลับไปที่โรงเรียนได้ด้วย วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนสถานที่พักให้กับครู สามเณร … Read more