TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”         วันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.วชิระภูเก็ต

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพังงา”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพังงา”         วันที่ 29 เม.ย. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ กศน. และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.พังงา  

การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.

การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.    วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 งานประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2562 (ครั้งที่ 39) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.” ซึ่งดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูใหญ่โรงเรียน ตชด. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และผู้บังคับบัญชาในสายงานโรงเรียน ตชด. ประมาณ 270 คน    ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วยใยต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในด้านการศึกษา ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และการจัดการน้ำสะอาดภายในโรงเรียน ตชด. มูลนิธิฯ จึงได้สนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินโครงการฯ … Read more

ค่ายอิคคิว 3 “Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์” และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ

ค่ายอิคคิว 3 “Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์” และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “พัฒนากระบวนการคิดผ่านการเรียน Programing” ตัวแทนจากสถาบันกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน ผู้สนับสนุนทุนทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ได้มอบรางวัลให้กับสามเณรที่มีผลงานการทำโครงงานดีเด่น กิจกรรมดังกล่าวมีสามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการฯ รวมจำนวน 47 รูป/คน จาก 15 โรงเรียน        กิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากในปี 2556 ฝ่ายเลขานุการโครงการได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการ ได้ใช้เป็นทุนในการทำโครงงานหรือนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ชุมชน ทั้งนี้ มีโครงงานจำนวน 14 เรื่อง จาก 10โรงเรียน ที่ได้รับทุนไปจัดซื้ออุปกรณ์มาสร้างจริงเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ดังนั้น ได้จัดค่ายอิคคิวซัง 3 “Show & … Read more

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ”

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่“ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ”         วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ “ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา“

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่“ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา”         วันที่ 10 เม.ย. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ กศน. และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ รพ.พระนครศรีอยุธยา มีครูผู้สอน มีห้องเรียนกว้างได้มาตรฐาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์การเรียนฯ ประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนยังมีน้อย จากการเข้านิเทศงานทำให้ศูนย์การเรียนฯ เข้าใจการดำเนินงานในโครงการฯ ยิ่งขึ้น และพิจารณาจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่อไป

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ เครดิตโดย : matichon online (มติชนออนไลน์) link original : คลิก เมื่อ : วันที่ 4 เม.ย. 2561 สถานที่ : ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ วท. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จฯ นายสุวิทย์ กล่าวว่า วท.มีบทบาทและหน้าที่ในวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหา กรุณาธิคุณที่มีต่อความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและจีน ที่ทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี … Read more

“เยี่ยมและติดตามการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการของเด็กพิการ”

“เยี่ยมและติดตามการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และเสริมวิชาการของเด็กพิการ”   สร้างเมื่อ: 01 เมษายน 2562                     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา และเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ เด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นางกาญจนา ทิพย์สุข หัวหน้าทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูสอนเสริมวิชาการ ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและสอนเสริมวิชาการของเด็กชายฮาริส และเด็กชายอับดุลวาเรส Facebook: Click