TH  |  EN

พระราชกรณียกิจ ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันนี้ เวลา 14.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซี่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสิรินธร รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการดำเนินงาน และทำนุบำรุงศาสนสถาน โดยเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐาน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ และสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ต่อมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ประทานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม” ปัจจุบันมีพระครูประพัฒนศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป สามเณร 130 รูป ในการนี้ ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา โอกาสนี้ … Read more

กิจกรรม “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

กิจกรรม “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” สร้างเมื่อ: 31 สิงหาคม 2563 กำหนดการการจัดกิจกรรม “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” แบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ………………………………………………………………………………………………………………………………………   เวลา กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ ประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว กิจกรรมที่ ๒ โครงงานลิฟต์ (3D-Print) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเพื่อทดสอบระบบ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   นำเสนอโครงงาน รอบที่ ๑กลุ่มละ ๑๐ นาที (รวมซักถาม) … Read more