TH  |  EN

โครงงานหมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน หมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet) โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอ ํานําจเจริญ ผู้จัดทำ นางสาวปัญจมาพร ลีลาบุตร นายรุ่งตะวัน ทาคำวงศ์ นายสุชานันท์ ศรีริต ครูที่ปรึกษา นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ นายสิทธิพล ใจตรง

โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องอัดกระป๋อง อัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ ผู้จัดทำ สามเณรธนันท์ ต้นจาน สามเณรณัฐวุฒิ แมตสอง สามเณรธนภัทร อชิตะโชคชญา ครูที่ปรึกษา นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า    

SE13 ระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานระบบตรวจจับใบหน้าการรับ-ส่งนักเรียนประจำ ( Setsatian Boarder Bright System SBBS) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม ผู้จัดทำ“นางสาวนลินรัตน์ พรวิวัฒน์สุขนางสาวนลพรรณ อารีย์รัตนะนครนางสาวอแมนด้า วงค์สรณะ ครูที่ปรึกษานายพิษณุ พลเยี่ยมนางสาววรกานต์ นันทะบุตร   https://www.youtube.com/watch?v=uHcgE4mELkY 

โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม ผู้จัดทำนางสาวนิวซัน ชาร์นเลียเด็กหญิงณัฐธยาน์ พรวิวัฒน์สุขเด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ ครูที่ปรึกษานางสาวประพิณญา ทิพย์แสงนายวศิน แสงสิน

โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ Automatic Farm โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่รี ผู้จัดทำสามเณรศุภชัย อามาตมนตรีสามเณรอานุภาพ อิ่มใจสามเณรธนกร จันทิมา ครูที่ปรึกษานางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า  

โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้จัดทำนางสาวสุภาวดี เพียอินนายรัชชานนท์ ในโนนนายธีรภัทร ถินแดง ครูที่ปรึกษานางสาวกรรณิกา แดงนานางสาวอรทัย บุญธรรม   

โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่ ผู้จัดทำ สามเณรศุภเสกข์ อ่อนจันทร์ สามเณรเสฏฐวุฒิ อ่อนจันทร์ สามเณรปัญจพล บุญครอบ ครูที่ปรึกษา พระมหาพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน

โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้จัดทำนายกุมภา ศรีศิรินายวีระพัฒน์ คล้ายสุบรรณนายสุรัตน์ ถาบุญเรือง ครูที่ปรึกษานายธนชัย นพวัฒน์นางสาวนวลชนก นิลขำ https://www.youtube.com/watch?v=xtF1F1vDNSw

โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศที่เกิดจากโรงงานปาล์ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ผู้จัดทำ นางสาวสุติมา ปัสฉา นางสาวโสรยา แดงขาว นางสาวลักษณพร คงเนียม ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวภา โสดา นายพัทธดนย์ กันธะรส  

โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวสำหรับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดทำนางสาวไอวริณ ชนไพโรจน์นายสุสาทร อำพันทองเด็กชายฤชุวิญญ์ ภักดี ครูที่ปรึกษานายสุริยา วงค์จันทร์นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา https://www.youtube.com/watch?v=tBnFII9MfKs