TH  |  EN

สวทช. เสริมแกร่งเยาวชน จัดอบรม การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน

สวทช. เสริมแกร่งเยาวชน จัดอบรม การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน สร้างเมื่อ: 30 ตุลาคม 2563           ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร – 30 ตุลาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 สร้างเมื่อ: 28 กันยายน 2563      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เนคเทค สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี … Read more

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer”วันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

  วันที่ 9  ตุลาคม 2563ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDOห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO วันที่ 10  ตุลาคม 2563ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDOห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO วันที่ 11  ตุลาคม 2563ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDOห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO

รายชื่อหน่วยงานในโครงการ และเพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน และ เรือนจำ/ทัณฑสถาน

รายชื่อหน่วยงานในโครงการ และเพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน และ เรือนจำ/ทัณฑสถาน โครงการดำเนินงานปีที่ 1 (ปี พ.ศ. 2559) มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาค กระทั่งในปีที่ 4 (ปี พ.ศ. 2562) มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 39 แห่ง และได้เริ่มขยายผลการดำเนินงานไปยังเรือนจำ/ทัณฑ์สถาน จำนวน 23 แห่ง รวมเป็น 62 แห่ง 1.เพจกลาง “Smart HATTHA” สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการฯ และชุมชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์ https://www.facebook.com/SmartHattha 2 เพจของร้านค้า สินค้าแนะนำ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 แห่ง     2.1 ร้านค้าขายดี 3 อันดับ (ณ ปี 2562) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร • ร้าน … Read more

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัด “ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 56 จาก 9 โรงเรียน (ครู 11 คน, นักเรียน 45 คน) Facebook | คลิก