TH  |  EN

การอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19

การอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19 สร้างเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2564      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมผู้บริหาร 1 ครั้ง และจัดอบรมออนไลน์ 3 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19 ให้กับครูในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 628 คน (ไม่นับซ้ำ) ดังนี้        • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานะการณ์การระบาดของโควิด 19 และมูลนิธิฯ ได้สำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน     • วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ     ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา … Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ตามเอกสารด้านล่างนี้

อบรมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

   กำหนดการอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ในสถานะการณ์การระบาดของโควิด ๑๙โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.การเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙  | VDO  | เอกสารประกอบการอบรม |วิทยากร: อ.จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ๑๙ : กรณีศึกษาจากประสบการณ์ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี | VDO | เอกสารประกอบการอบรม |วิทยากร: ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นเทคนิคและการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ พร้อมแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน | VDO | วิทยากร: อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต เอกสารประกอบการอบรม1. เทคนิคและการใช้เครื่องมือสำหรับการสอนออนไล์ พร้อมแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน2. ทางเลือกและแนวคิดในการจัดอบรมออนไลน์3. DIY Studio for Home Teaching4. แนะนำขุมทรัพย์ … Read more

การเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซียประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

     การเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว(Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซียประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ      ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน อาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม YT-711 … Read more

นาโนเทคจับมือพันธมิตร ส่งต่อนวัตกรรมกรองด้วย UF เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชายขอบ

นาโนเทคจับมือพันธมิตร ส่งต่อนวัตกรรมกรองด้วย UF เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชายขอบ นาโนเทค สวทช. ร่วมพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. และชุมชนชายขอบ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ชูจุดเด่นการผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกรองน้ำดื่มที่ใช้พลังงานต่ำอย่างเทคโนโลยีการกรองด้วยอัลตร้าฟิวเตรชั่น (ultrafiltration, UF) ช่วยให้คนในพื้นที่เข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดร.จามร เชวงกิจวณิช นักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนี้ เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า, ขาดการเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้ชาวบ้านกังวลกับการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำผิวดินของชุมชน “ทีมนาโนเทคเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี, … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ https://www.youtube.com/watch?v=KRlLNA03gNY     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินโครงการการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ ให้กับคณะครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ       โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการประกอบเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ และการออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนพิการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ     ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ และประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง … Read more