TH  |  EN

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)

การติดตาม ตรวจเยี่ยม และกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)     สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559            การดำเนินการประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมระหว่างคณะทำงาน และคณะครูโรงเรียนหลัก 67 มีหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ศ.ดร.ไพรัช (มูลนิธิฯ) พล.ต.ท.ดร (มูลนิธิ ตชด.) อ.ดวงสมร (สสวท.) นางสุพร (กปร.) นายจันดา (ผอ. โรงเรียนหลัก 67) นางพุทธชาต ( สพฐ.) ดร. ชัยรัตน์ (ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร) คุณยุวดี (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์) ฯลฯ แบ่งการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล 3 รูปแบบ ได้แก่ สังเกตการสอนในห้องเรียน … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย              วันที่ 14 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม              โรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและนำสินค้าไปจำหน่ายระหว่างเรียน ตัวอย่างสินค้า เช่น งานเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ตะกร้าสานที่บูรณาการในวิชาคณิตศาสตร์ และมีบริการสนามกอล์ฟและบ้านพักรับรองในโรงเรียน เป็นต้น โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อร้าน … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด              วันที่ 13 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียน เช่น โอ่งผ่าไหมสาเกต ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดหยอด งานดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ชื่อร้าน Romyang101 (ร่มยางร้อยเอ็ด) สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้านักเรียนได้ที่ : คลิก สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย              วันที่ 9 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดร้านกาแฟและจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน มีผลงานเด่นเป็นสินค้าเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา กาแฟที่ผลิตโดยผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ชื่อ DDoi (ดีดอย) โดยมีการบริหารจัดการร้านได้ดี มีนักเรียนที่รับผิดชอบในการโพสสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีผลงานศิลปะของนักเรียนที่น่าสนใจมากมาย … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน             วันที่ 9 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดร้านกาแฟและจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน มีผลงานเด่นเป็นสินค้าเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา กาแฟที่ผลิตโดยผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ชื่อ DDoi (ดีดอย) โดยมีการบริหารจัดการร้านได้ดี มีนักเรียนที่รับผิดชอบในการโพสสินค้าอย่างต่อเนื่อง … Read more

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม e-commerce โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม e-commerce โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่             วันที่ 8 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดร้านจำหน่ายสินค้าในโรงเรียนมีทั้งงานผ้าปักชาวเขา ผลิตภัณฑ์ที่พันด้วยเชือกกล้วยหรือผักตบชวา งานเสื้อผ้า เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมงานบริการ อาทิ งานโรงแรม ร้านกาแฟ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ชื่อ The … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน           วันที่ 2 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.”              กิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าของการสร้างร้านค้าและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีการส่งเสริมงานอาชีพ อาทิเช่น งานผ้าทอ งานเครื่องเงิน งานผ้าปัก งานทำหัวเรือ เป็นต้น ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนได้ทยอยนำสินค้าดังกล่าวมาขายผ่าน Facebook ชื่อร้าน Phandoi56 (ปั้นดอย) ควบคู่กับการขายสินค้าหน้าร้านที่โรงเรียน สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้านักเรียนได้ที่ : คลิก … Read more