TH  |  EN

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2560

นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 และ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปีงบประมาณ 2560 วัน เวลา : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.15 น. เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 คน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน นักวิจัยที่ได้รับพระราชทานทุนวิจัยหลังปริญญาเอกไปปฏิบัติงานวิจัย ณ … Read more

สัมมนาการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้

สัมมนาการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้                มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน “การประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” วันที่ 10 กันยายน 2560               มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปบทเรียนการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร พระครู/ครูสาระวิชาต่างๆ จำนวน 87 รูป/คน จาก 9 โรงเรียน ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

สัมมนาความร่วมมือกับวิทยาลัยในสังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม)      โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ “โครงงานโรงเพาะเห็ดด้วยระบบรดน้ำอัตโนมัติ” โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา และ “โครงงานกริ่งกังวานเสียงสวรรค์” โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จาก จ.น่าน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแสดงผลงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียน ในงานมหกรรม “การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” Thai Education 2014: Smart Education ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้ทักษะการเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์        โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ฯ จากสามเณรทั้ง 3 กลุ่ม เป็นผลจากการนำเอาความรู้และทักษะการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการส่งเสริมจากการเรียนในห้องเรียนและการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมทั้งวิทยากรจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมและทุ่มเทให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้พัฒนาความรู้เรื่องในเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาโดย ข้อมูลเพิ่มเติม        เว็บไซต์ : –        ภาพกิจกรรม … Read more